Naíonra – Preschool

‘Séard atá i gceist le Naíonra ná grúpa a thagann le chéile ar feadh 3 uair a chloig gach lá idir 8.50 r.n. agus 11.50 r.n. ón Luan go dtí an Aoine. Tá cinneadh glactha ag an Naíonra clárú leis an scéim saorbhliain réamhscolaíochta.

Bíonn dhá phríomhaidhm ag an Naíonra:
cuidiú leis an bpáiste é/í  féin a fhorbairt ar gach slí;
cuidiú leis an bpáiste an Ghaeilge a shealbhú nó a chumas labhartha sa Ghaeilge a chur chunn cinn agus í  a úsáid mar ghnáth theanga chumarsáide.

Bíonn réimse fairsing gníomhaíochtaí agus cluichí ar siúl ag an bpáiste sa Naíonra, ag imirt le gaineamh agus le huisce agus ag súgradh le bréagáin oiriúnacha agus trealamh Montessori.  Cuirtear béim ar an ealaíon agus ar an gceardaíocht.. Déantar réamhobair don léitheorieacht, don scríbhneoireacht agus don mhatamaitic.  Is í an Ghaeilge amháin a úsáideann an Stiúrthóir chun é seo go léir a dhéanamh leis na páistí.

Tá an Naíonra ar chúl Gaelscoil na Rithe  ar thaobh na láimhe deise. Tá cead dul i dteangmhál le Caitlín ar 087 902 7382, nó ríomhphost – naionracaitlin@gmail.com Beidh fáilte mór romhat má bhuaileann tú isteach.

 

A Naíonra is a group of children that come together for 3 hours a day from Monday to Friday from 8.50 am to 11.50am.   The Naíonra has opted for the Free Preschool Year.

The Naíonra has two main aims:
to develop the child physically, intelligently, linguistically, emotionally, socially.
to develop the child’s ability to acquire Irish or to improve his/her understanding of Irish by using it as their normal means of communication.

The child will be involved in a wide range of activities and games, using sand and water as well as playing with age appropriate toys and Montessori equipment/materials.  Irish is the only language spoken by the Stiúrthóir in organising and discussing these activities with the children.

The Naíonra is located at Gaelscoil na Rithe  to the right hand side of the school building. You can contact  Caitlín at 087 902 7382, email naionracaitlin@gmail.com or you are welcome to call in.

Tús maith leath na hoibre. A good start is half the work.